Dịch vụ Quản lý Nhân sự

Dịch vụ Quản lý nhân sự của IHC Human giúp các doanh nghiệp kiểm soát các chi phí lương và các khoản trích theo lương một cách tối ưu, tư vấn đúng và đủ các yêu cầu cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp trong các công việc:


- Quản lý hồ sơ nhân viên.
- Soạn thảo Hợp đồng lao động, nội quy, quy chế chính sách nhân sự.
- Lập và nộp các báo cáo về lao động tiền lương như thuế, bảo hiểm, công đoàn, … cho các cơ quan nhà nước.
- Tính lương, bảng lương, phiếu lương, phân tích quỹ lương.
- Đại diện người sử dụng lao động làm việc với nhân viên, các cơ quan Nhà nước và các bên thứ ba khác.
- Quản lý về trích nộp, tăng giảm, giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội.
- Lập tờ khai quyết toán thuế, thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân.
- Nộp các báo cáo lao động.

TOP